Outcome Coach

Let's simplify sales, development, delivery and growth by Value-Driven Products.

Skuteczny Właściciel Produktu

to intensywne szkolenie rozwijające umiejętności zarządzania produktami, pozwalające na efektywne dostarczanie wartości klientom, którego program skupia się na 10 tematach. Product Owner w metodykach Agile, to kluczowa rola i aby skutecznie pełnić tę rolę, powinien posiadać różnorodne kompetencje i umiejętności.

1. Wizja produktu:

Product Owner ma klarowną i inspirującą wizję, która wyznacza kierunek rozwoju produktu. Ta wizja musi być spójna z celami organizacji oraz ukierunkowana na rozwiązanie konkretnej potrzeby klienta.

Skupienie na wizji produktu początkowo będzie najważniejsze, ponieważ to ona stanowi fundament całego sukcesu. Bez jasnej wizji trudno będzie skupić zespół na wspólnym celu oraz wypracować angażującą strategię operacyjną.

2. Zrozumienie rynku i klientów:

Product Owner musi dogłębnie poznać rynek, śledzić trendy i monitorować konkurencję oraz wychwycić sygnały, które mogą wpłynąć na kształt produktu. To wymaga stałego badania, analizy rynku (np. SWOT) oraz zbudowania pętli zwrotnej z klientami.

To kolejna kluczowa umiejętność, ponieważ zrozumienie potrzeb klientów i dynamiki rynku kształtuje kierunek rozwoju produktu.

3. Priorytetyzacja zadań:

To rola jednoosobowo odpowiedzialna za backlog produktu. Product Owner musi umieć dokładnie określić, które funkcje i zadania są najważniejsze z perspektywy wartości dla klientów (outcome) i wpływu na organizację (company impact). Priorytetyzacja opiera się na wyważeniu korzyści i kosztów.

Ustalenie priorytetu jest fundamentalne, ponieważ pomaga zespołowi skupić się na najważniejszych zadaniach, które przynoszą największą wartość. Przeczytaj o The Only One Thing.

4. Komunikacja:

Skuteczna komunikacja to ważna umiejętność Product Ownera. Musi nie tylko jasno przekazywać cele i wymagania produktu. Musi także aktywnie słuchać opinii zespołu i interesariuszy, biorąc pod uwagę różnorodne perspektywy.

Skuteczna komunikacja jest niezwykle ważna przez cały okres prac, dlatego warto ją traktować jako stały, ważny element umiejętności Product Ownera.

5. Umiejętność podejmowania decyzji:

Product Owner często podejmuje szybkie i strategiczne decyzje, bazując na dostępnych informacjach. To wymaga zdolności do analizy ryzyka i korzyści, a także pewności w działaniu oraz odpowiedzialności za skutki.

Zdolność do podejmowania trafnych decyzji jest istotna w sytuacjach, w których trzeba działać szybko i elastycznie. W szczególności, kiedy nie wszystkie dane mamy dostępne.

6. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów:

Product Owner często musi negocjować z interesariuszami produktu i rozwiązywać konflikty w zespole. To wymaga zdolności do wyważonego podejścia i umiejętności rozwiązywania sporów.

7. Analiza danych i metryki:

Aby podejmować trafne decyzje, Product Owner musi umieć analizować dane i metryki. Monitorować wydajność produktu, identyfikować obszary do poprawy i dostosować strategię wytwarzania na podstawie danych. Przykładem frameworku dobrze obrazującego podejmowanie decyzji w oparciu o miary jest Evidence-Based Management.

Monitorowanie danych i metryk powinno być stałą praktyką, a obserwowanie konkretnych metryk zmienia się w miarę postępu prac.

8. Kreatywność i innowacyjność:

Tworzenie innowacyjnych produktów wymaga kreatywności i zdolności do myślenia poza utartymi schematami. Product Owner powinien być otwarty na nowe pomysły i rozwiązania, potrafić budować eksperymenty pozwalające potwierdzać koncepcje biznesowe na jak najwcześniejszym etapie zgodnie z MVP, MMP, MLP, MDP.

Kreatywność i innowacyjność mogą być ważne, zwłaszcza w fazach rozwoju produktu, które wymagają nowych pomysłów. Z kolei zatrzymanie się w fazie discovery jest wprost związane z niskim poziomem wcześniej wymienionych umiejętności.

9. Zarządzanie czasem i budowanie zaangażowania:

Product Owner jest dostępny dla zespołu przez cały czas, gotów do odpowiedzi na pytania i dostarczania wsparcia. Jego zaangażowanie w proces rozwoju produktu jest kluczowe dla sukcesu projektu.

Efektywna współpraca Product Ownera z zespołem jest kluczem do sukcesu, bo dzięki dostępności, zaangażowaniu przez cały okres prac oraz krótkiej pętli zwrotnej umożliwia korekty najniższym możliwym kosztem.

10. Zrozumienie metod wytwórczych:

Efektywne zarządzanie produktem wymaga operacyjnego zrozumienia metody wytwórczej. W przypadku Agile najczęściej będą to sprinty, ceremonie i role dla Scrum oraz WIP i flow w KANBAN.

Jedni mówią, że PO musi biegle rozumieć metodyki Agile, inni pokazują, że można być wartościowym PO niezależnie od znajomości metodyk. Prawda jest pośrodku. Znajomość zasad procesu wytwórczego jest ogromną wartością i może przyspieszyć dostarczanie rozwiązań klientom. Jednocześnie, ważniejsze jest opanowanie wszystkich powyższych 9 praktyk oraz codzienne rzetelna praca, niż szeroka wiedza o metodach.

Podsumowanie

Ostatecznie, ze względu na zmienność priorytetów w czasie, Product Owner musi być elastyczny i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Ważne jest również regularne monitorowanie, ocenianie i adaptowanie na podstawie bieżącej sytuacji.

Mając na uwadze powyższe i żeby móc efektywnie dostarczać wartość klientom, to szkolenie prowadzone jest w modelu częstych, krótkich spotkań. Omawianie codziennych praktycznych przypadków, coaching oraz mentoring realizowane są w formule Leader-Leader.

Każdorazowo, szkolenie poprzedzone jest weryfikacją bieżących kwalifikacji osób biorących udział w procesie. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności Product Ownera wkomponowanego w kulturę organizacyjną.

Skuteczny Właściciel Produktu
Przewiń na górę